გესაჭიროებათ უფასო კონსულტაცია ?
შეავსეთ ფორმულარი
100% ჩარიცხვის ჩარიცხვის გარანტია

მიზანიმიზნები


კომპანიის მიზანია საზოგადოების ინტელექტუალური დონის ამაღლება და პიროვნების თვალსაწიერის გაფართოება, საზოგადოებაში განათლების პრიორიტეტულობის გამოკვეთა, პატიოსნებასა და შრომაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმის ამაღლება, ეფექტიანი საქმიანობითა თუ მეცნიერული მიღწევებით განპირობებული საზოგადოების ჯანსაღი, ჰუმანური და თავისუფალი განვითარება .
-გახადოს საერთაშორისო დონის და ხარისხის განათლება ხელმისაწვდომი ყველასთვის ვისაც შეუძლია შექმნას ინტელექტუალური პროდუქტი და გამოიყენოს ის საზოგადოების საკეთილდღეოდ.
- ხელმისაწვდომი გახადოს საგანმანათლებლო სფეროში ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ინდივიდს იყოს პროდუქტიული და კონკურენტუნარიანი, თანამედროვე, ლოკალურ თუ საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.

სტრატეგიული გრძელვადიანი ხედვა:

კომპანიის სტრატეგიული მიაზნია გახადოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი; აკადემიური, პროფესიული და სასერტიფიკატო პროგრამები.
ყველა ასაკის აბიტურიენტსა და სტუდენტს მისცეს საშუალება ისწავლოს, როგორ გახდეს გარკვეული სფეროს ექსპერტი, როგორ გადაჭრას მის წინაშე მდგომი პრობლემები და გამოიყენოს მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები.
საშუალება მისცეს ადამიანებს მოხვდნენ ისეთი საგანმანათლებლო გარემოშ, რომელიც მათ მისცემს თვითრეალიზების საშუალებას, ჩამოუყალიბებს სამოქალაქო აზროვნებას და რაციონალურ მსოფლმხედველობას, ჩამოაყალიბებს ისეთ პროფესიონალებად, რომლნიც მეცნიერულ თუ პროფესიულ ცოდნასა და უნარებს საზოგადოების საკეთილდღეოდ წარმართავენ.